انواع پارافین

1- پارافین جامد
الف- به صورت تخته‎ای
ب- به صورت گرانول
2- پارافین کریستال
3- پارافین مایع ویژه بهداشتی
4- پارافین ویژه خوراکی
5- پارافین ژله‎ای

چاپ