پاک کردن لکه پارافین یا شمع از روی مبل یا فرش

یکی از راهکارهای پاک کردن پارافین یا شمع از روی فرش یا موکت و مبل این است که ابتدا با لبه تیز چاقو یا تیغ، پارافین یا شمع اضافی روی مبل یا فرش را به خوبی و با احتیاط بتراشید. سپس یک تکه کاغذ تمیز روی لکه گذاشته و روی آن اتو بکشید.

به مراتب کاغذ را تعویض و این کار را تکرار کنید تا لکه پارافین یا شمع از مبل جدا شده و به کاغذ بچسبد. 

چاپ